Sportlaste õiguste ja kohustuste deklaratsioon

ROK sportlaste õiguste ja kohustuste deklaratsioon


Sportlased ja nende huvid on olümpialiikumisega lahutamatult seotud. Käesolev deklaratsioon sätestab üldised taotluslikud sportlaste õigused ja kohustused olümpialiikumises ning selle liikmete jurisdiktsiooni piires. Selle eeskujuks on ÜRO inimõiguste deklaratsioon ning teised rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste standardid, põhimõtted ja lepped

 

Kõik olümpialiikumise osapooled – eelkõige Rahvusvaheline Olümpiakomitee, rahvusvahelised spordiföderatsioonid ja rahvuslikud olümpiakomiteed – püüavad edendada nende õiguste ja kohustuste austamist. Liikmeid kutsutakse üles arendama tõhusaid õiguste ja kohustustega seotud meetmeid ning sportlasi julgustatakse neid järgima.

 

 

I. Sportlaste õigused
 

Käesoleva deklaratsiooni eesmärk on toetada sportlaste suutlikkust ja võimalusi:
 

1. Tegeleda spordiga ja võistelda ning olla diskrimineerimata rassi, nahavärvi, religiooni, vanuse, soo, seksuaalse orientatsiooni, puude, keele, poliitiliste või muude vaadete, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, varandusliku, sünnipärase või muu muutmatu staatuse alusel.

2. Olla osa läbipaistvast, ausast ja puhtast spordikeskkonnast, eelkõige sellisest, mis võitleb dopingu ja tulemustega manipuleerimise vastu ning tagab läbipaistva kohtunikutöö, valiku ja kvalifitseerimise protsessid ning nõuetekohased võistlusgraafikud ja treeningugraafikud.

3. Omada juurdepääsu üldisele informatsioonile sportlaste ja võistlustega seotud küsimustes õigeaegsel ja selgel viisil.

4. Omada juurdepääsu spordiga seotud haridusele ning töötada või õppida aktiivse treenimise ja võistlemise ajal, kui sportlane seda soovib ja see on võimalik.

5. Omada võrdseid võimalusi sissetuleku teenimiseks seoses spordikarjääri, nime ja pildiga, tunnustades samal ajal intellektuaalse omandi õigusi, muid õigusi, ürituste ja spordiorganisatsioonide reegleid ning olümpiahartat.

6. Õiglasele ja võrdsele soolisele kohtlemisele.

7. Vaimse ja füüsilise tervise kaitsele, sealhulgas turvalisele võistlus- ja treenimiskeskkonnale ning kaitsele väärkohtlemise ja ahistamise eest.

8. Valitud sportlaste esindatusele olümpialiikumise spordiorganisatsioonides.

9. Teatada ebaeetilisest käitumisest ilma repressioone kartmata.

10. Privaatsusele, sealhulgas isikuandmete kaitsele.

11. Väljendusvabadusele.

12. Nõuetekohasele õigusemõistmisele, sealhulgas õiglasele kohtupidamisele mõistliku aja jooksul sõltumatu ja erapooletu komisjoni poolt, õigusele nõuda avalikku istungit ja õigusele saada tõhusat õiguskaitset.

 

 

II. Sportlaste kohustused

 

Käesolev deklaratsioon kutsub sportlasi üles:

1. Austama olümpiaväärtusi ja järgima olümpialiikumise aluspõhimõtteid.

2. Austama spordi ausust ja võistlema puhtalt, seda eelkõige dopingut kasutamata ja võistluste tulemusi mõjutamata.

3. Tegutsema vastavalt ROK-i eetikakoodeksile ja teatama ebaeetilisest käitumisest, sealhulgas dopingu tarvitamise, võistluste tulemustega manipuleerimise, keelatud alustel diskrimineerimise ning väärkohtlemise ja ahistamise juhtumitest.

4. Järgima kehtivaid riiklikke seadusi ning kvalifitseerimisprotsesside ja võistluste reegleid oma spordialal ja vastavates spordiorganisatsioonides ning järgima olümpiahartat.

5. Austama teiste sportlaste, nende saatjate, vabatahtlike ja kõikide teiste spordikeskkonnas viibijate õigusi ja heaolu, vältima nende diskrimineerimist, ning hoiduma poliitilistest meeleavaldustest võistlustel, võistluspaikades ja tseremooniatel.

6. Austama olümpialiikumise solidaarsuse põhimõtet, mis võimaldab abi ja toetuse osutamist sportlaste ja olümpialiikumise liikmete vahel.

7. Andma oma tegevusega eeskuju, sealhulgas edendama puhast sporti.

8. Viima ennast kurssi ja olema teadlik oma kohustustest.

9. Vajaduse korral osalema küsitlustel ja andma sellistes protsessides ausaid tunnistusi.

10. Osalema ja hääletama sportlaste esindajate valimistel.

 

Käesolev deklaratsioon on esitatud ning vastu võetud 133. ROK-i konverentsil Buenos Aireses olümpialiikumise nimel.  09.10.2018

 

Käesolev deklaratsioon on vastu võetud EOK täitevkomitee koosolekul 22.04.2021

 

 

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: + 372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...
   
Kasutame veebilehel lisaks tehnilistele küpsistele ka Statistika- ja Reklaamküpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku Statistika- ja Reklaamküpsiste kasutamiseks.
Vaata küpsiste kasutamise kohta täpsemat infot siit.